RCN: Valg av styre 2013

Melding fra styret:

I henhold til Roma Club Norvegias vedtekter skal det ved årsmøtet velges et styre for foreningen. Dette er ikke helt enkelt ettersom medlemsmassen er spredd utover et stort geografisk område, og det dermed blir vanskelig å avholde et fysisk årsmøte. Vi skal likefullt velge et styre, og medlemmer oppfordres til å melde sitt kandidatur. Dersom ingen bedre løsninger blir foreslått, vil valget avholdes per mail eller annen form for elektronisk løsning.

Styret består av følgende posisjoner:

  • President (nåværende Thomas Høy)
  • Visepresident (nåværende Julius Berg Kaasin)
  • Kasserer (nåværende Imran Iqbal Tahir)
  • Sekretær (nåværende Frode Vincenzo)

Arbeidsoppgavene står i det vesentlige forklart under vedtektene, men det sittende styret vil gjerne utdype hvordan arbeidsfordelingen har vært hittil, dersom noen skulle ønske å kopiere denne modellen:

Styret har ansvar for to ulike arbeidsområder. Det ene er driften av supporterklubben, mens det andre er redaksjonell drift av denne internettsiden. Presidenten har det overordnede ansvaret for at styrets vedtatte avgjørelser blir gjennomført, samt ta ansvar for kommunikasjon utad. Visepresidenten er presidentens stedfortreder, og har i vårt tilfelle hatt et særskilt ansvar for organisering av gruppeturer. Sekretæren håndterer kontakt med medlemsmassen, mens kasserer har hovedansvar for innbetalinger av medlemskontingent og kjøp av kampbilletter. Ved spørsmål rundt den enkelte stilling kan det sendes mail til det sittende styremedlem (fornavn@asroma.no).

Det gjøres oppmerksom på at det sittende styret i utgangspunktet ønsker å fratre sine stillinger for å gi plass til nytt gulrødt blod. Dette betyr ikke at vi vil trekke oss ut av RCN. Snarere tvert i mot, vi ønsker å bistå et nytt styre så mye det nye styret finner ønskelig. Videre vil vi også stille oss til full disposisjon for å delta videre med nyhetsdekning på denne internettsiden. Såfremt et nytt styre ønsker å ha oss med videre, vel å merke.

Frist for å melde kandidatur: 1.april
Sendes til rcn@asroma.no

Med vennlig hilsen

Thomas Høy
President
på vegne av styret i Roma Club Norvegia