Vedtekter

(Vedtatt 3. august 2010)

Kapittel I. Generelle bestemmelser

§ 1 Lovens formål

Roma Club Norvegia (heretter ”RCNc”) er en ideell forening som har som oppgave å støtte AS Roma S.p.a. (heretter Roma).

Foreningens hovedoppgaver er å;

a)     gjøre det enklere og morsommere å være tilhenger av Roma i Norge, herunder tilby medlemskap for nordmenn i en offisiell norsk supporterklubb for Roma.

b)     være et forbilde og vise hvordan en kan støtte sitt lag uten innslag av vold, provokasjoner, rasisme og annen usømmelig atferd.

c)      Kunne tilby sine medlemmer fordelaktige tilbud.

§ 2 Tilhørighet

Foreningens hjemsted er Bergen, Hordaland.

§ 3 Sammensetning

Fysiske personer kan tas opp som medlemmer i RCN. Juridiske personer kan ikke tas opp som medlem.

§ 4 Lovgivende og utøvende organ

Lovgivende organ er årsmøtet.

Utøvende organ er styret.

§ 5 Overordnet organ

RCN er underordnet Associazione Italiana Roma Club (heretter AIRC) og deres lovgivende og utøvende organ.

Kapittel II. Medlemskap

§ 6 Myndighet til å innvilge medlemskap

Medlemskap innvilges av styret eller av den styret delegerer beslutningsmyndighet til ved fullmakt. Medlemskap innvilges etter at medlemsavgiften er betalt inn. Gennom sin søknad om medlemskap forsikrer søkeren at hun eller han aksepterer og respekterer reglene i denne lov samt A.I.R.C. sitt regelverk.

Avgiften fastsettes av årsmøtet.

§ 7 Avslag på søknad om medlemskap

Søknad om medlemskap kan avslås om det kan antas at søkeren kommer til å motarbeide RCN sine interesser. Beslutningsmyndighet om avslag på slik søknad tilligger styret.

§ 8 Utmelding

Et medlem som vil melde seg ut av RCN skal skriftlig opplyse om dette til styret. Utmeldingen får virkning umiddelbart ved styrets kjennskap.

Medlem som ikke har betalt årsavgiften innen en måned anses utmeldt av RCN.

§ 9 Vilkår for utestengning

Medlemmer i RCN får ikke utestenges fra foreningen av andre årsaker en at medlemmet har forsømmet betalingsplikten, motarbeidet foreningens virksomhet eller formål eller åpenbart skadet foreningens interesser om ikke annet følger av A.I.R.C. sitt regelverk.

§ 10 Medlemmenes rettigheter

Et medlem av RCN har:

a)     rett til å delta på sammenkomster som arrangeres for medlemmene.

b)     rett til å få informasjon om foreningens arrangementer.

c)      rett til å delta på styremøter, samt talerett; men ikke stemmerett.

d)     møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på RCN sitt årsmøte og ekstraordinært årsmøte.

e)     rett til å nyte godt av de fordeler styret har forhandlet frem.

f)       rett til å bli nominert samt valgt til styreverv.

§ 11 Medlemmenes plikter

Medlemmer av RCN forplikter seg til å;

a)     betale foreningen de fastsatte avgifter.

b)     følge reglement og beslutninger fattet av slike organer som nevnt i §§ 4 og 5.

Kapittel III. Organisasjon

§ 12 Organer

RCN sitt styre består av følgende organ:

  1. årsmøtet
  2. styret
  3. revisjonsutvalget
  4. medlemsutvalget

§ 13 Styret

Styret består minst av President, Visepresident, økonomiansvarlig, sekretær og rådgivere. Styrets sammensetning kan reguleres ved behov, men ikke mindre enn fem eller mer enn femten personer.

Alle valgte styremedlemmer har mandat for ett år. Ved mandattidens slutt kan disse bli gjenvalgt.

§ 14 Avgått styre

Rådgivere og deres stedfortredere velges ved årsmøtet. Avgår de valgte rådgiverne trer deres vararepresentanter inn som styre frem til neste årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Finnes ingen vara er presidenten ansvarlig for å finne en erstatter.

§ 15 Begrensninger for personer i RCN

Medlemmer i RCN kan kun besitte en posisjon i styret.

§ 16 Beslutningsdyktighet

Foreningen styres av styret, eller som styret bestemmer det, en eller flere rådgivere sammen.

§ 17 Krav til styrets beslutningsdyktighet

Styret samles, når ordfører eller minst have antallet styremedlemmer bestemmer at det er samlet. Styret er beslutningsdyktig når samtlige rådgivere er kalt inn og minst halvparten møter. I en rådgivers fravær trer dens stedfortreder inn. Om slik ikke finnes, skal møtet foregå med de tilstedeværende rådgiverne.

§ 18 President

Presidenten er foreningens offisielle representant. Presidenten leder styrets forhandlinger og arbeide samt overvåker at foreningens vedtekter og foreningens bindende regler for øvrig følges.

Er presidenten forhindret fra å møte, trer den, av årsmøtet valgte, visepresidenten helt eller delvis inn som midlertidig president.

For øvrig fordeles arbeidsoppgavene for styrets rådgivere av styret.

§ 19 Sekretær

Sekretæren skal føre oversikt over foreningens medlemmer og protokoll av foreningens møter.

§ 20 Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig tar hånd om regnskapet og skal bokføre all økonomisk aktivitet, samt ta hånd om alle eventuelle utgående transaksjoner med mandat fra presidenten.

§ 21 Styremøter

Styret skal samles med som oftest tre måneders mellomrom eller om det begjæres slikt møte av minst en tredjedel av styremedlemmene i tillegg til presidenten.

§ 22 Revisjonsutvalget

Foreningens revisjonsutvalg består av tre faktiske medlemmer jf. § 3, samt to stedfortredere og velges av medlemmene til en mandatperiode på to år.

Revisorene har ansvar for foreningens administrative og regnskapsmessige kontroll.

§ 23 Medlemsutvalget

Foreningens medlemsutvalg består av tre faktiske medlemmer jf. § 3, samt to stedfortredere og velges av medlemmene til en mandatperiode på to år.

Medlemmene i medlemsutvalget skal uten noen spesielle prosedyrer undersøke alle spørsmål og meningsutvekslinger som kommer opp mellom medlemmene av RCN og styret, samt mellom medlemmer av RCN.

Medlemsutvalget skal i spørsmål som reguleres i § 41 og fremlegge saken på vegne av medlemmer for styret.

Kapittel IV. Virksomhets- og regnskapsår m.m.

§ 25 Generell bestemmelse

Virksomhetsåret og regnskapsåret er kalenderåret. Styrets arbeidsår omfatter tiden fra årsmøtet til og med årsmøtet påfølgende år.

Kapittel V. Møter

Del I. Årsmøtet

§ 26 Generelle bestemmelser

Foreningen holder årsmøte minst en gang i året. Styret bestemmer tid og sted for årsmøtet, men det skal ha foregått senest 1. oktober hvert år. Innkallelse til årsmøte og årsberetning skal sendes ut til medlemmene som har gjennomført sine plikter jf. § 11 senest tre uker før møtet. Skal forslag om vedtektsendringer, oppløsning av foreningen eller spørsmål som kan få særlige stor innvirkning på CRS sitt arbeid eller dens medlemmer skal det angis i innkallingen. En plan for gjennomføringen av årsmøtet skal foreligge fra styret tilgjengelig for medlemmene senest en uke før møtet.

§ 27 Stemmerett på årsmøtet

Medlemmer, som har overholdt sine plikter i henhold til § 11, har stemmerett på årsmøtet. Stemmeretten er personlig og kan ikke overdras til andre.

§ 28 Årsmøtets beslutningsdyktighet

Årsmøtet er beslutningsdyktig ved første innkalling når minst en fjerdedel av de faktiske medlemmene jf. § 3 er tilstede. Ved øvrige innkallinger er møtet beslutningsdyktig med de tilstedeværende medlemmer.

Er møtet beslutningsdyktig som i første setning avgjøres stemmegivningen ved simpelt flertall.

§ 29 Talerliste

Innen det avgjøres hvorvidt årsmøtet er beslutningsdyktig skal årsmøtesekretæren ferdigstille talerlisten, samt nedtegne de nærværendes navn.

§ 30 Føring av protokoll

Årsmøtets beslutninger skal nedtegnes av årsmøtesekretæren og gjøres tilgjengelige i årsmøteprotokollen. Denne skal undertegnes av ordstyrer for årsmøte og av årsmøtesekretæren.

I årsmøteprotokollen skal listen over tilstedeværende være vedlagt.

§ 31 Oppgaver

Årsmøtet har følgende oppgaver som skal tas opp på dagsorden:

a)     Virksomhetsberetning.

b)     Revisjonsberetning.

c)      Budsjett.

d)     Tildeling av kompetanse til styret.

e)     Valg av nytt styre (spesifikt president, visepresident, økonomiansvarlig, sekretær og øvrige rådgivere)

Hvert andre år skal det foregå valg av revisjons- og medlemsutvalg.

Både medlemmer og styret har forslagsrett på årsmøtet. Forslag fra medlemmer skal være styret i hende senest to uker før årsmøtet.

§ 32 Gjennomføring

Årsmøtet ledes av en ordstyrer som velges av samtlige møtedeltagere. Også en protokollfører og talerlisteansvarlig må velges. Disse velges blant nærværende medlemmer og kan ikke tilhøre styret.

Del II. Ekstraordinært årsmøte

§ 33 Generelle bestemmelser

Styret kan innkalle RCN sine medlemmer til ekstraordinært årsmøte om dette behøves. Videre er styret skyldige å kalle inn til ekstraordinært årsmøte når revisorene krever det, eller når det for en gitt årsak begjæres innkalt til slikt møte av minst en fjerdel av RCN sine medlemmer. Unnlater styret å kalle inn til slikt møte innen 14 dager får den som krever møtet kalle inn medlemmene.

§ 34 Stemmeordning

Avgjørelser fattes etter avstemming (votering) om dette kreves. Avstemming skjer åpent, men med lukket valgseddel om dette kreves av et medlem. Ved likt resultat er presidentens stemme utslagsgivende.

Del III. Valgkomité og valgbarhet

§ 35 Valgbarhet

Valgbar til styret og valgkomiteen er stemmeberettiget medlem av foreningen som har oppfylt sine plikter etter § 11.

§ 36 Valgkomiteen

Valgkomiteen består av presidenten som er valgt av foregående årsmøte samt ytterliggere tre rådgivere. Valgkomiteen velger for sine rådgivere stedfortredere.

§ 37 Valgkomiteens oppgaver

Det er valgkomiteens oppgave å forberede valget av nytt styre foran kommende virksomhetsår. Nomineringer til neste års styre skal være valgkomiteen i hende senest to uker før årsmøtet.

Valgkomiteens styre skal senest to uker før årsmøtet spørre avgående styret om de vil nomineres for neste mandattid. Senest en uke før årsmøtet skal valgkomiteen meddele de stemmeberettigede medlemmene sitt forslag til nytt styre.

Kapittel VI. Vedtektsspørsmål og vedtektstolkning

§ 38 Endring av vedtekter

Kun årsmøtet kan endre disse vedtekter. I så tilfelle kreves et kvalifisert flertall av 2/3 av de avsagte stemmer. RCN skal oppløses når 9/10 av antallet avsagte stemmer bifaller beslutningen. Forslag om vedtektsendringer får avgis, skriftlig, av så vel medlem som styret. Spørsmål av denne natur skal alltid noteres i innkallelsen til årsmøtet.

§ 39 Oppløsning

I beslutning om oppløsning av RCN skal det angis at foreningens eiendeler skal anvendes til bestemte idrettsfremmende formål.

§ 40 Vedtektenes tilgjengelighet

Presidenten og sekretæren skal sørge for at overnevnte vedtekter, forskrifter og anvisninger finns tilgjengelige for medlemmene.

§ 41 Vedtektstolkning

Oppstår det tvil om tolkningen av disse vedtektene, eller om tilfeller som ikke er forutsett i disse vedtektene eller i RCN sine bindende forskrifter oppstår, fremskytes spørsmålet til nestkommende årsmøte eller avgjøres i tvingende tilfeller av styret.

Person som aksepteres som medlem jf. § 5 forplikter gjennom sitt medlemskap i RCN å ikke unnlate å tale ved allmenn høring. Skulle det oppstå tvist i spørsmål om etterlevelse av disse vedtekter skal disse avgjøres av nestkommende årsmøte eller styret i samråd med medlemsutvalget.

§ 42 Ved konflikt med vedtekter

Finnes det regler som avviker fra de foreliggende vedtekter i andre for foreningen bindende forskrifter som påvirker forholdet mellom foreningen eller dens representanter og foreningens medlemmer gjelder disse uten unntak.